DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa

UBND xã Cam Hiệp Bắc, Trường Tiểu Học Cam Hiệp Bắc (PRIMARY SCHOOL), Trạm Y Tế Xã Cam Hiệp Bắc,

 

UBND xã Cam Hiệp Bắc

Địa chỉ: 349F+P78, Cam Hiệp Băc, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Cam Hiệp Bắc (PRIMARY SCHOOL)

Địa chỉ: 3489+XCF, Cam Hiệp Băc, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3996 028
Trường Tiểu Học Cam Hiệp Bắc (PRIMARY SCHOOL)

Trạm Y Tế Xã Cam Hiệp Bắc

Địa chỉ: 347F+V4C, Cam Hiệp Băc, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3996 035