DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Diên Điền, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa

UBND xã Diên Điền, Trạm y tế xã Diên Điền, Trạm Y Tế Xã Diên Điền,

 

UBND xã Diên Điền

Địa chỉ: 74G4+G5J, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 6772 431

Trạm y tế xã Diên Điền

Địa chỉ: 74H4+WQM, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Diên Điền

Địa chỉ: 74G3+6Q6, Đường Không Tên, Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại: