DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Khánh Trung, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa

UBND xã Khánh Trung, Khánh Trung, Khánh Trung, Trạm y tế xã Khánh Trung,

 

UBND xã Khánh Trung

Địa chỉ: 8VFV+3F6, Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3790 966
UBND xã Khánh Trung

Khánh Trung

Địa chỉ: Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Khánh Trung

Địa chỉ: Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế xã Khánh Trung

Địa chỉ: 8VCV+X2J, ĐT8B, Khánh Trung, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3790 451
Trạm y tế xã Khánh Trung