DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Ninh Phụng, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

UBND xã Ninh Phụng, Ninh Phụng, Trạm y tế xã Ninh Phụng,

 

UBND xã Ninh Phụng

Địa chỉ: G424+R27, Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Ninh Phụng

Địa chỉ: Ninh Phụng, Tx. Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế xã Ninh Phụng

Địa chỉ: G423+FH6, Tx., Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại: