DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Sơn Lâm, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa

UBND xã Sơn Lâm, Trường Tiểu Học Sơn Lâm, Trường Trung Học Cơ Sở Sơn Lâm,

 

UBND xã Sơn Lâm

Địa chỉ: 2VH8+PX5, ĐT656, Sơn Lâm, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Sơn Lâm

Địa chỉ: 2VH8+J7F, Sơn Lâm, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3867 652
Trường Tiểu Học Sơn Lâm

Trường Trung Học Cơ Sở Sơn Lâm

Địa chỉ: 2VH8+JMG, Sơn Lâm, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3867 600
Trường Trung Học Cơ Sở Sơn Lâm