DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Suối Tiên, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa

Khu Du Lịch Suối Tiên, Khu tái định cư xã Suối Tiên, Trường Tiểu Học Suối Tiên, Trạm Y tế xã Suối Tiên,

 

Khu Du Lịch Suối Tiên

Địa chỉ: 623J+M38, Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Khu tái định cư xã Suối Tiên

Địa chỉ: 624V+WQJ, Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Suối Tiên

Địa chỉ: 625V+C7X, Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Suối Tiên

Địa chỉ: 623W+PP2, Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại: