DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Vạn Khánh, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân xã Vạn Khánh, Ubnd Xã Vạn Khánh, Vạn Khánh, Trường Tiểu Học Vạn Khánh 2, Trạm y tế Vạn Khánh,

 

Ủy ban nhân dân xã Vạn Khánh

Địa chỉ: Q73Q+7GR, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Xã Vạn Khánh

Địa chỉ: Q882+H46, Nguyễn Huệ, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Vạn Khánh

Địa chỉ: Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Vạn Khánh 2

Địa chỉ: Q74R+GVW, Nguyễn Huệ, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3934 193
Trường Tiểu Học Vạn Khánh 2

Trạm y tế Vạn Khánh

Địa chỉ: Q882+Q3G, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3843 400
Trạm y tế Vạn Khánh