DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Trung tâm sinh hoạt cộng đồng xã vĩnh Phương, Trạm Y Tế Vĩnh Phương, Trường Tiểu Học Vĩnh Phương,

 

Trung tâm sinh hoạt cộng đồng xã vĩnh Phương

Địa chỉ: 74FW+R93, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Vĩnh Phương

Địa chỉ: 74FW+VWW, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3725 021

Trường Tiểu Học Vĩnh Phương

Địa chỉ: 74FW+HQM, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: